NAŠE POSLÁNÍ

Iniciativa PlantACT! si klade za cíl fungovat jako think tank rostlinných vědců a vědkyň, kteří se zabývají řešením problémů způsobených změnou klimatu.

Emise skleníkových plynů způsobily globální klimatickou krizi, která vyžaduje okamžité zásahy vedoucí ke zmírnění negativních dopadů na všechny aspekty života na této planetě.

PlantACT! Conference 10-13 March 2024, Duesseldorf, Germany

PlantACT! Initiative: Spearheading Plant Science Solutions for Climate Crisis.
Join us in this vital endeavor as we strive to shape a sustainable future through the lens of plant science. Your contribution could be pivotal in steering our collective efforts towards impactful and enduring solutions to the climate crisis.


Read More

O NÁS

PlantACT!

Současné zemědělství přispívá k celkovým emisím skleníkových plynů až 25 %. Vědci zabývající se výzkumem rostlin proto hrají klíčovou úlohu při hledání možných řešení přechodu na udržitelné zemědělství a využívání půdy. Iniciativa rostlinných vědců PlantACT! stanovuje oblasti a způsoby, jakými mohou rostlinní vědci přispět k nalezení okamžitých, střednědobých a dlouhodobých řešení, a pomáhá definovat změny nutné pro realizaci těchto řešení na osobní, institucionální a finanční úrovni.

UPOZORŇUJEME, ZAPOJUJEME SE A SHROMAŽĎUJEME NÁPADY

Motivace PlantACT!

The consortium of PlantACT! feels the necessity to alert, engage and gather ideas to reduce agriculture-based GHG emissions and propagate solutions that facilitate a more equitable and sustainable global food production system.

Abychom postupovali krok za krokem, plánujeme se nejprve zaměřit na 4 hlavní témata:

Efektivita využití dusíku v plodinách.

Řetězec dodávek dusíkatých hnojiv v současné době přispívá >2 % k produkci skleníkových plynů. Zemědělství je obětí i viníkem globální změny klimatu, protože 20-25 % skleníkových plynů se uvolňuje zemědělskou činností. Přechod na agrosystémy využívající plodiny s vysokou účinností využití dusíku představuje naléhavou prioritu.

Sekvestrace uhlíku.

Pokud nebudou přijata rychlá opatření k zachycování oxidu uhličitého z atmosféry, je antropogenní změna klimatu nevratná přinejmenším pro příštích 10 generací. Rostlinná fotosyntéza je počátečním krokem "odstraňování" uhlíku z atmosféry a představuje významný prostředek pro zmírnění změny klimatu.

Zdraví půdy a rostlin.

Půdní mikroorganismy vytvářejí s rostlinami prospěšné symbiotické interakce a pomáhají kořenům rostlin v příjmu živin a potlačování chorob. V budoucnu je třeba vzít v úvahu holistické přístupy k ekosystému půda-rostlina-mikroorganismy, aby bylo dosaženo udržitelných řešení v souvislosti se změnou klimatu.

Odolnost a potravinová bezpečnost.

Rostoucí celosvětová populace, změna stravovacích návyků směrem k větší spotřebě masa, kažení potravin na úrovni spotřebitelů i dodavatelských řetězců a zvýšený objem potravinového odpadu jsou hlavními faktory, které ovlivňují stabilitu a odolnost globálních potravinových systémů. Přijetí rostlinné stravy zůstává nejefektivnější možností. Vědci zabývající se rostlinami by mohli přispět k vývoji alternativních rostlinných zdrojů bílkovin ve spolupráci s potravinářskými a sociálními vědci.

Efektivita využití dusíku v plodinách.

Řetězec dodávek dusíkatých hnojiv v současné době přispívá >2 % k produkci skleníkových plynů. Zemědělství je obětí i viníkem globální změny klimatu, protože 20-25 % skleníkových plynů se uvolňuje zemědělskou činností. Přechod na agrosystémy využívající plodiny s vysokou účinností využití dusíku představuje naléhavou prioritu.

Sekvestrace uhlíku.

Pokud nebudou přijata rychlá opatření k zachycování oxidu uhličitého z atmosféry, je antropogenní změna klimatu nevratná přinejmenším pro příštích 10 generací. Rostlinná fotosyntéza je počátečním krokem "odstraňování" uhlíku z atmosféry a představuje významný prostředek pro zmírnění změny klimatu.

Zdraví půdy a rostlin.

Půdní mikroorganismy vytvářejí s rostlinami prospěšné symbiotické interakce a pomáhají kořenům rostlin v příjmu živin a potlačování chorob. V budoucnu je třeba vzít v úvahu holistické přístupy k ekosystému půda-rostlina-mikroorganismy, aby bylo dosaženo udržitelných řešení v souvislosti se změnou klimatu.

Odolnost a potravinová bezpečnost.

Rostoucí celosvětová populace, změna stravovacích návyků směrem k větší spotřebě masa, kažení potravin na úrovni spotřebitelů i dodavatelských řetězců a zvýšený objem potravinového odpadu jsou hlavními faktory, které ovlivňují stabilitu a odolnost globálních potravinových systémů. Přijetí rostlinné stravy zůstává nejefektivnější možností. Vědci zabývající se rostlinami by mohli přispět k vývoji alternativních rostlinných zdrojů bílkovin ve spolupráci s potravinářskými a sociálními vědci.

Členy PlantACT! jsou doktorští studenti a studentky, mladí i etablovaní vědci a vědkyně, kteří pracují v různých oblastech rostlinných věd. Chceme posílit vazby mezi akademickou sférou, nevládními organizacemi, médii, průmyslem a politikou, a zvýšit tak informovanost veřejnosti. Naším cílem je vytvářet příležitosti pro sdílení odborných znalostí a podporovat mezioborové výzkumné programy.

Máte-li zájem o iniciativu PlantACT!, přidejte se k nám.

PŘIPOJTE SE NYNÍČLENOVÉ
NAŠÍM CÍLEM JE PROPOJENÍ S DALŠÍMI OBORY

Přístupy PlantACT!

Existuje velká shoda na potřebě mezioborové spolupráce pro úspěšné řešení složitých problémů. Naším cílem je propojení s dalšími obory (agronomií, šlechtitelstvím rostlin, půdoznalectvím, hydrologií, modelováním klimatu a ekosystémů, analýzou dat, mořskými vědami, sociálními vědami, ekonomií a filozofií...). Mobilizace mladých lidí je pro nás také stěžejní, protože se jich klimatické změny přímo týkají, a protože jsou důležitými aktéry současné iniciativy, která podporuje naléhavou potřebu řešit globální změny v součinnosti s vědci.

News

Insights &latest news

Find the newest Information about the PlantACT! research.

Share our news to spread awareness about climate change.

Insights & Announcements

News

SPS-CEPLAS summer school

This Summer School is co-organized by the Saclay…


Read More

PlantACT! Conference 10-13 March 2024, Duesseldorf, Germany

PlantACT! Initiative: Spearheading Plant Science…


Read More

Searching for Scientific Solutions to the Climate Crisis

The climate effects of atmospheric CO2 at peak…


Read More